Informacja o rozkladzie jazdy:

z telefonow stacjonarnych oraz komorkowych:
703 303 295
1,69 zl Netto za minute polaczenia (2,08 zl Brutto)

 

Aktualności


Ostrów Wielkopolski

 

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o.
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Batorego 35, 63-400 Ostrów Wlkp., ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Batorego o powierzchni łącznej 5.160 m2, wraz z prawem własności budowli, tj. następujących nieruchomości:

działka nr 79/22 o powierzchni 3.303 m2 zabudowana, Kw KZ1W/00022175/5;

działka nr 79/24, o powierzchni 1.857 m2 zabudowana, Kw KZ1W/00022175/5.

Nabywca zobowiązany będzie do przeniesienia na własny koszt odcinka sieci ciepłowniczej
o długości około 55 mb z działki nr 79/22 na działkę nr 79/23. W momencie sprzedaży nabywca ustanowi służebność dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 79/23 i 79/25.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2013 r. o godz. 1200 w siedzibie sprzedającego przy
ul. Batorego 35, lok. nr 16.

Sprzedawane składniki aktywów trwałych można obejrzeć w miejscu ich lokalizacji w dni robocze w okresie od 30.09.2013 r. do 17.10.2013 r., w godz. od 800 do 1400, po uprzednim uzgodnieniu terminu ze sprzedającym.

Cena wywoławcza wynosi 600.000 (sześćset tysięcy złotych), wadium 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy złotych), minimalne postąpienie 10.000 (dziesięć tysięcy złotych).

Każdy z uczestników przetargu jest zobowiązany okazać na żądanie prowadzącego licytację dokument stwierdzający tożsamość, a w wypadku występowania w imieniu jednostki organizacyjnej także odpis aktualny z rejestru sądowego albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej i w razie potrzeby dodatkowy dokument wykazujący upoważnienie do działania w imieniu nabywcy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed wywołaniem licytacji wadium
w pieniądzu, na konto bankowe sprzedającego: Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział
w Ostrowie Wlkp. nr 05 1090 1160 0000 0000 1600 9371. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Oferta wybrana w trakcie licytacji jest wiążąca przez okres do 90 dni od daty licytacji. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez sprzedającego,
a najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, traci prawa wynikające
z przybicia oraz złożone wadium. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U.
Nr 27, poz. 177, z późn. zm.)
.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 735 07 09 lub 62 735 07 33.

mens watches hair weave