Informacja o rozkladzie jazdy:

z telefonow stacjonarnych oraz komorkowych:
703 303 295
1,69 zl Netto za minute polaczenia (2,08 zl Brutto)

 

Aktualności


 

 

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn.: Dz. U. z 2002r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476,
z późn. zm.) oraz
§ 19 ust. 2 i § 23 ust. 3 pkt 3 Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Batorego 35, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377163, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 622-010-86-88, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.000.000 zł,

 

w związku z odwołaniem Prezesa Zarządu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

 

PREZESA ZARZĄDU

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

1)      korzystać z pełni praw publicznych,

2)      posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

3)      nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

4)      posiadać wykształcenie wyższe,

5)      posiadać co najmniej 5-letni staż pracy,

6)      posiadać wiedzę w zakresie określonym w § 9 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko członka
zarządu w niektórych spółkach handlowych.

 

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w branży, w której działa Spółka oraz staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych.

 

Do zgłoszenia kandydaci zobowiązani są dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1)      życiorys zawodowy kandydata (CV) zawierający m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej,

2)      list motywacyjny,

3)      koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki, opracowaną przez kandydata (maksymalnie 5 stron standardowego maszynopisu),

4)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata,

5)      oświadczenia o:

a)      ukończeniu studiów wyższych,

b)      co najmniej 5-letnim stażu pracy,

c)      korzystaniu z pełni praw publicznych,

d)     posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

e)      nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

f)       niekaralności,

g)      zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

 

Kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. powinien do zgłoszenia dołączyć informację o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425,
z późn. zm.).

 

Do zgłoszenia dołącza się w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (w szczególności: dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwa pracy). W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

 

Odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 2, mogą być poświadczone przez kandydata.
W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany
do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów
o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego
na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu
do postępowania adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1430
w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2011 r. do godziny 1200 w sekretariacie Spółki, Ostrów Wielkopolski, ul. Stefana Batorego 35, lok. 11.
Terminem wpływu zgłoszenia jest data doręczenia do sekretariatu Spółki.

Komplet dokumentów należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu”.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające warunków określonych w ogłoszeniu prasowym lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Otwarcie zgłoszeń zostanie dokonane w dniu 26 listopada 2011 r.

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z kandydatami w siedzibie Spółki w dniu
3 grudnia 2011 r. w kolejności zgłoszeń.

O terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni na wskazany w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

 

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą zagadnienia, o których mowa w § 9 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej zostanie oceniona w szczególności:

1)          wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o branży w jakiej działa Spółka,

2)          znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

3)          znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

4)          znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

5)          znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

6)          znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa,

7)          doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce,

8)          proponowana przez kandydata koncepcja funkcjonowania oraz rozwoju Spółki.

 

Podstawowe informacje o Spółce tj. Akt Założycielski Spółki, Regulamin Organizacyjny oraz
w zakresie dokumentów przekazywanych z mocy prawa sądowi rejestrowemu dostępne będą kandydatom do wglądu w siedzibie Spółki, Ostrów Wielkopolski, ul. Sefana Batorego 35, sekretariat Spółki lok. 11, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 w okresie
od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 23 listopada 2011 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

Warunkiem udostępnienia informacji o Spółce jest złożenie przez kandydata oświadczenia
o zachowaniu poufności.

 

Rada Nadzorcza niezwłocznie powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach na wskazany w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

 

 

mens watches hair weave